Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim

„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”

Projekt jest finansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Cel Projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 1162 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 6 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.

Grupa docelowa:

Z terenów Powiatu Obornickiego, Poznańskiego, Szamotulskiego, Średzkiego, Śremskiego oraz Miasta Poznania:

 • dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,
 • usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,
 • podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Zadania realizowane w projekcie:

 • diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne,
 • działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,
 • działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,
 • usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,
 • wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

Efekty projektu:

 • wzmocnienie rozwoju psychologiczno-społecznego dla 1162 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia,
 • poprawa funkcjonowania 23 rodzin zastępczych,
 • objęcie wsparciem 80 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,
 • rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej

Partner wiodący:

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Partnerzy:

 • Miasto Poznań
 • Powiat Obornicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach
 • Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu
 • Powiat Szamotulski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach
 • Powiat Średzki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
 • Powiat Śremski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):

30 799 587,50 zł

Kwota dofinansowania UE:

21 559 711,25 zł

Kontakt w sprawie projektu:

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach 61 29 73 126

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

 

 

Informacja Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim dotycząca świadczenia wspierającego

Link do informacji

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429) zostało wprowadzone nowe świadczenie skierowane bezpośrednio do pełnoletnich osób z niepełnosprawnością, którego celem będzie częściowe pokrycie wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

Uzyskanie świadczenia wspierającego będzie się odbywać w II etapach.

I etap – uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wniosek o ww. decyzję wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem oraz kopią dokumentu poświadczającego stopień niepełnosprawności, jeżeli Twoje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności było wydane przez:

 • Wojewódzki lub Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i otrzymałeś je przed 2007 rokiem, lub
 • ZUS i otrzymałeś je przed 2011 rokiem, lub
 • zostało wydane przez inną instytucję (KRUS, MSWiA, MON)

można składać od 1 stycznia 2024 r.  na wzorach druków:

 • wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia
 • kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem

Wniosek z załącznikami można składać:

 • pocztą tradycyjną na adres wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności: Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań,
 • osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 (wejście od ul. Mostowej), Poznań, w godz. 8.00 – 15.00
 • elektronicznie przez portal Empatia https://empatia.mpips.gov.pl/(odnośnik zewnętrzny)
 • w siedzibie Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności

II etap – złożenie wniosku do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego wraz z decyzją ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia

Kwestionariusz samooceny trudności

Dofinansowanie ze Środków Funduszu Pracy

 

 

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

– wprowadzony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. (Monitor Polski z dnia 22 listopada 2023r. poz. 1276)

POWIAT OBORNICKI OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY
Dofinansowanie: 106.480,00 zł.
Data podpisania umowy: 20 grudnia 2023r.

Celem Programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Program jest adresowany do powiatów, które realizują zadania z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, dotyczące organizacji i prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

Wsparcie udzielane ze środków Funduszu Pracy realizowane jest w formie dofinansowania do wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka w okresie od 1 czerwca 2023r. do 31 grudnia 2023r.:
 –  wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca 2023 r., w wysokości do 1.900 zł za każdy miesiąc,
 –  wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń prowadzącego rodzinny dom dziecka przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca 2023 r., w wysokości do 1.900 zł za każdy miesiąc,
 –  wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca 2023 r., w wysokości do 2.360 zł za każdy miesiąc.

Termin realizacji zadania: od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

Informacje dotyczące wydania karty parkingowej

W związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w  Obornikach informuje, że od 29 września 2023 roku wniosek o wydanie karty parkingowej osoba niepełnosprawna lub jej przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny) może złożyć WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE ORGANU.

WNIOSKI o WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DO POBRANIA WYŁĄCZNIE W SIEDZIBIE ZESPOŁU

DO WYPEŁNIONEGO WNIOSKU O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ NALEŻY DOŁĄCZYĆ:

– zdjęcie o wymiarach 35mm x 45mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby,

– potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie karty parkingowej – brak możliwości uiszczenia opłaty w siedzibie Powiatowego Zespołu,

– oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od orzeczenia (dotyczy wyłącznie nieprawomocnych orzeczeń),

– orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień ze wskazaniem w pkt 9 orzeczenia dotyczącym spełniania przesłanek do otrzymania karty parkingowej – /ksero/.

Opłata za wydanie KARTY PARKINGOWEJ wynosi 21 zł. 

Kwotę należy wpłacić na konto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie :

numer rachunku bankowego:  19 1020 4128 0000 1702 0108 3278

z dopiskiem: „opłata za wydanie karty parkingowej dla ……………………”.

 

Nie uiszczaj opłaty za wydanie karty parkingowej zanim nie upewnisz się, że masz do niej prawo!

 

 

Wszelkich informacji dotyczących złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej udzielamy pod nr tel.: (61) 2973 127.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach informuje, że Powiat Obornicki planuje przystąpienie do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
 1. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa powyżej, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

Adresatami/uczestnikami programu są następujące osoby:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach dokonując rozeznania potrzeb zwraca się z prośbą o zgłaszanie się osób zainteresowanych uczestnictwem w programie
do dnia 13 września br.

Nabór wniosków ogłoszony zostanie w późniejszym terminie.

Treść Ogłoszenia o naborze do Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

xxx sexi hdthaisex.com mulher transando com hermafrodita
august ames pelada javshare.pro sexo com priminha
atores peludos dirtyindianporn.info dotados brasil
porno novinha safada pakistaniporn2.com camara priver
moto x sobazo.com propertywala
chupando cacete javmobile.mobi maduras fazendo sexo
porno vadia anybunny.pro foto de homem famoso nu
filme os simpsons online hotindianporn.mobi dancando funk nuas
relatos eroticos incesto watchhindiporn.com velhos transando
meninas novinhas dando o cu xxxthtube.com beeg gostosas
famosas que se masturbam desipornx.mobi brasileirinha novinha
historias sex rajwap.tv porno masturbar
porno brasileiro dp pakistanporn.info machos dotados
casal em swing justindianporn.me super animes chat
negras gostosas gozando hotmoza.tv foto de mulher dando