Zoom in Regular Zoom out

Świadczenie usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych – Informacja o udzieleniu zamówienia

Działając na podstawie art. 138o. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 póz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Świadczenie usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim” realizowanym w Poddziałaniu 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro

Informacja o udzieleniu zamówienia