Zoom in Regular Zoom out

PROJEKT „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach wraz z 2 partnerami (1 GOPS, 1 NGO) w okresie od 01.01.2017 –  31.12.2018  realizuje projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim”.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

Powiat Obornicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach jako Partner Wiodący przeprowadzi następujące działania:

  • przeszkolenie i zaangażowanie 3 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych;
  • sfinansowanie wypożyczenia sprzętu zwiększającego samodzielność osób lub sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niepełnosprawnymi;
  • sfinansowanie kosztów usług rehabilitantów lub fizjoterapeutów dla osób niepełnosprawnych;
  • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu (np. prawnik, psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, mediator);
  • zatrudnienie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do pracy w środowisku rodzin zastępczych oraz wyposażenie stanowiska pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;

Partner gminny i Partner pozarządowy zrealizują następujące działania :

Gmina Rogoźno Wlkp./Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie Wlkp.

  • uruchomienie poradnictwa specjalistycznego (indywidualnego i grupowego) zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników projektu (np. prawnik, psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, mediator);
  • organizacja i prowadzenie terapii uzależnień.

Fundacja AKME

  • Organizacja i przeprowadzenie Szkolenia Przywracającego dla 78 osób niepełnosprawnych i 47 opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych – w ramach Szkolenia Przywracającego ocena stanu zdrowia, ocena wieku biologicznego i potrzeb psychofizycznych pod kątem dalszych instrumentów szkoleniowych, nauka właściwego i efektywnego wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych, diagnoza czynników pogłębiających schorzenia – unikanie/łagodzenie negatywnych skutków, nauka/poprawa poruszania się z wykorzystaniem posiadanego sprzętu rehabilitacyjnego w codziennym funkcjonowaniu, właściwy dobór urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego, opracowanie wskazań do dalszych kierunków rehabilitacji, regularne ćwiczenia fizjoterapeutyczne/rehabilitacyjne.
  • Organizacja i przeprowadzenie wyjazdowego szkolenia pn. Akademia Rodzicielstwa Zastępczego (ARZ) dla 135 osób ze środowiska rodzin zastępczych: rodziców zastępczych, dzieci wychowujących się w pieczy zastępczej oraz członków rodzin zastępczych. Celem prowadzenia ARZ jest rozwój kompetencji i umiejętności rodzin zastępczych i wychowanków rodzin zastępczych uczestniczących w szkoleniu.

Całkowita wartość projektu: 2.000.000,00 zł

Kwota dofinansowania: 1.900.000,00 zł

w tym – środki europejskie:  1.700.000,00 zł budżet państwa: 200.000,00 zł

Wkład własny – środki jednostek samorządu terytorialnego: 100.000,00

Partnerzy realizujący projekt w ramach zachowania trwałości rezultatów zobowiązani są do świadczenia usług przez okres 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.


PCPR_Regulamin rekrutacji

UCZESTNIK_ankieta_PCPR

UCZESTNIK_arkusz diagnostyczny ON

UCZESTNIK_deklaracja uczestnictwa_PCPR

UCZESTNIK_karta kwalifikująca_PCPR

UCZESTNIK_oświadczenie_dot._przetwarzania_danych_os.