Zoom in Regular Zoom out

PZDSOON

Orzekanie o Niepełnosprawności

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności. Siedziba Zespołu mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach pokój 011, tel. 612973127. Godziny urzędowania: poniedziałki od 8-16, od wtorku do piątku 7-15.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności wydaje orzeczenia:

 1. o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia
 2. o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia
 3. o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających ważne orzeczenia wydane przez inne organy orzekające, a chcące otrzymać wyłącznie wskazania do ulg i uprawnień.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Przy orzekaniu osób powyżej 16 roku życia określa się trzy stopnie niepełnosprawności :

 • znaczny, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
 • umiarkowany, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych,
 • lekki, do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się osobie, która ukończyła 16 rok życia i posiada jedno z następujących orzeczeń :

 1. ważne orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  2. niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  3. całkowitej niezdolności do pracy,
  4. częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania;
 2. ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów;
 3. ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r.

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć :

 1. wypełniony i czytelnie podpisany wniosek (o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności),
 2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wystawione przez lekarza rodzinnego lub specjalistę (zaświadczenie ważne jest przez 30 dni od daty jego wystawienia),
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej
 4. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności np.: kserokopie uprzednio wydanych orzeczeń.

W przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień należy złożyć :

 1. wypełniony i czytelnie podpisany wniosek (o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień),
 2. poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej
 3. orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o którym mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 4. inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Wnioski można składać w godzinach urzędowania w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Obornikach.

DRUKI :

Wniosek o wydanie orzeczenia – powyżej 16 roku życia
Wniosek o wydanie orzeczenia – dla dzieci do 16 roku życia
Zaświadczenie lekarskie

 

Karty parkingowe

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446) zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych.W związku z wprowadzoną ustawą z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 poz. 1589 ) Wszystkie karty parkingowe wydane do dnia, 1 lipca 2014 r., zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej jednak niż do dnia: 30 czerwca 2015 r.
Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Uprawnienia do karty parkingowej zachowają jedynie osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności jeden z trzech symboli przyczyny niepełnosprawności: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne) oraz zawierające wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej. Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się – na podstawie dotychczasowego orzeczenia.

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie :

 1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna);
 2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia (na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności) mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej.

Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem :

 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

 • aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm osoby, której wniosek dotyczy2)
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej (21 zł);
 • w przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.
 • kserokopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej (oryginał orzeczenia do wglądu)

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty.

Kartę parkingową wydaną:

 • osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
 • osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,
 • osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd – po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Wnioski można składać w godzinach urzędowania w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Obornikach.

DRUKI :

Wniosek o wydanie karty parkingowej-nowy
Opłata za kartę parkingową

 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

O wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej można ubiegać się wyłącznie na podstawie wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności albo orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień. Orzeczenia organów orzecznictwa rentowego (ZUS, KRUS, MON, MSWiA) nie stanowią podstawy do wydania legitymacji

Aby ubiegać się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej należy złożyć:

 • wypełniony i czytelnie podpisany wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień (oryginał – do wglądu)
 • jedną aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm. W przypadku składania wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, zdjęcie nie jest wymagane.

Legitymacje osoby niepełnosprawnej wystawiane są wyłącznie na podstawie wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności albo orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień. Orzeczenia organów orzecznictwa rentowego (ZUS, KRUS, MON, MSWiA) nie stanowią podstawy do wydania legitymacji

Wnioski można składać w godzinach urzędowania w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Obornikach.

DRUKI :

Wniosek – legitymacja