Zoom in Regular Zoom out

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach zatrudni na zastępstwo osobę na stanowisko pracownika socjalnego w dziale ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Oborniki, dnia 4 września 2017r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach

zatrudni na zastępstwo osobę na stanowisko

pracownika socjalnego w dziale ds. rodzinnej pieczy zastępczej

WYMAGANIA:

1) wykształcenie- kwalifikacje zgodne z art. 116 oraz art.156 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
– ukończone kolegium pracowników służb społecznych lub
– ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
– ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
2) niekaralność za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

DODATKOWE WYMAGANIA:

 1. Preferowane będą osoby posiadające co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej lub pieczy zastępczej, w tym pracy z rodziną.
 2. umiejętność obsługi komputera
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 4. prawo jazdy kategorii B;
 5. znajomość obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej, w tym:
  – ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  – ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  – ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  – ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ;

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

– kopia dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej;
– aktualne CV;
– list motywacyjny;
– oświadczenie o niekaralności oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzebnie zbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych

 

WYMAGANE DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ NA ADRES:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ul. 11 Listopada 2a

64-600 Oborniki

Pokój 013, 014

lub na adres mailowy: pcpr@powiatobornicki.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 29 73 125/ 126 lub 132

Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zastrzega sobie prawo do unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.