Zoom in Regular Zoom out

PIECZA ZASTĘPCZA

Rodzina zastępcza

Rodzina zastępcza jest jedną z form rodzinnej opieki zastępczej. Umieszcza się w niej dziecko, aby zapewnić mu opiekę i wychowanie w sytuacji, gdy jego rodzice z różnych przyczyn nie mogą tego uczynić.
Rodzina zastępcza podejmuje się obowiązków z dniem umieszczenia w niej dziecka na podstawie postanowienia sądu.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej z mocy prawa ustaje z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności lub kiedy Sąd opiekuńczy wcześniej rozwiąże rodzinę zastępczą określając jednocześnie formę sprawowania opieki i wychowania nad dzieckiem.

Formy rodzinnej pieczy zastępczej :

 • Spokrewniona – mogą ją stanowić małżonkowie (lub osoba samotna) będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.
 • Niezawodowa mogą nią być małżonkowie (lub osoba samotna) nie będący wstępnymi i rodzeństwem dziecka.
 • Zawodowa, w tym:
  • zawodowa pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego,
  • zawodowa specjalistyczna dla:
   • dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością,
   • dzieci niedostosowanych społecznie,
   • małoletnich matek z dziećmi.
 • Rodzinny dom dziecka,
 • Rodzina pomocowa – jest to forma rodzinnej pieczy zastępczej, która wspiera rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.

Obowiązki jakie powinna spełniać rodzina zastępcza :

Rodzina zastępcza zobowiązana jest do kierowania się dobrem przyjętego dziecka
i poszanowaniem jego praw, w przede wszystkim prawa do :

 • wiedzy o swoim pochodzeniu,
 • podtrzymywania kontaktu emocjonalnego z rodziną i innymi osobami bliskimi,
 • poszanowania godności i ochrony przed wszelkimi formami przemocy.

Zobowiązania rodziny zastępczej do zapewnienia dziecku warunków do rozwoju
i wychowania odpowiednich do jego stanu zdrowia i poziomu rozwoju, a w szczególności :

 • odpowiednich warunków bytowych,
 • możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego,
 • możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka w zależności od jego
  stanu zdrowia i poziomu rozwoju,
 • możliwości właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 • odpowiednich warunków do wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Inne informacje

Dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej powiat zapewnia opiekę i wychowanie w formie zastępczej opieki rodzinnej lub w placówce opiekuńczo- wychowawczej.
Po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej może nastąpić skierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczo- wychowawczej. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:
I.    Placówki opiekuńczo-wychowawczej.
II.    Regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
III.    Interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka opiekuńczo -wychowawcza typu :

 • socjalizacyjnego,
 • interwencyjnego,
 • specjalistyczno-terapeutycznego,
 • rodzinnego.

Do placówki dziecko przyjmuje się :

 • na podstawie orzeczenia sądu,
 • w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną,
 • na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza :

 • zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne,
 • realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,
 • umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,
 • podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,
 • zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
 • obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,
 • zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Kierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczo-wychowawczej może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy rodzinie lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej. Pobyt dziecka w placówce powinien mieć charakter przejściowy do czasu powrotu dziecka do rodziny, przysposobienia lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej.
Dziecko do placówki opiekuńczo-wychowawczej kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Jeżeli nie może skierować dziecka z powodu braku odpowiedniej placówki lub z powodu braku miejsca w placówce na jego terenie zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie do odpowiedniej placówki.

Tryb i sposób kierowania do placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizację tych placówek oraz standardy świadczonych usług określa rozporządzenie Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Na terenie Powiatu Obornickiego funkcjonuje placówka opiekuńczo-wychowawcza:

Ochronka „Franciszek”, ul. Pułaskiego 7, 64-600 Oborniki

Jakie wsparcie finansowe otrzymuje rodzina zastępcza?

Rodzinie zastępczej udzielane jest świadczenie pieniężne w zależności od :

 • formy pieczy zastępczej
 • stanu zdrowia dziecka

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych regulują :

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r., poz. 332)
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

Rodzicielstwem zastępczym zajmują się :

Starszy pracownik socjalny                                                    Starszy pracownik socjalny

Kamila Kamińska                                                                      Marzena Pacholska

61 29 73 126                                                                             61 29 73 126

Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej                 Pracownik socjalny

Katarzyna Korczyńska                                                              Iwona Grzegorzewicz

61 29 73 130                                                                             61 29 73 126

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie