Zoom in Regular Zoom out

Pełnoletni wychowankowie

USAMODZIELNIANI

Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej oraz osoba pełnoletnia opuszczająca placówkę opiekuńczo-wychowawczą, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub młodzieżowy ośrodek socjoterapii zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalna, a także pomoc:

 • pieniężną na usamodzielnienie
 • pieniężną na kontynuowanie nauki
 • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych
 • w uzyskaniu zatrudnienia
 • na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki przysługuje osobie, która przebywała w rodzinie zastępczej lub placówce co najmniej rok, a umieszczenie nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.

Warunkiem uzyskania pomocy jest zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez dyrektora PCPR.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia zaopiniowany przez opiekuna usamodzielnienia,
 2. postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej lub umieszczeniu wychowanka w placówce,
 3. zgoda osoby podejmującej się funkcji opiekuna usamodzielnienia
 4. indywidualny program usamodzielnienia,
 5. zaświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania wychowanka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub placówce,
 6. dowód osobisty (do wglądu),
 7. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 8. zaświadczenie o dochodach rodziny.

Zasady procesu usamodzielnienia regulują:

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2015r., Poz. 332 ),
 • ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 182),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012r., poz. 954).