Zoom in Regular Zoom out

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów w celu realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – pobierz plik PDF

Oferta współpracy – pobierz plik DOC

Zarządzenie w sprawie : ogłoszenia naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 44 c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. 127, poz. 721 z późn. zm.) kandydatów na członków Powiatowej Rady zgłaszają:

  • Organizacje pozarządowe, fundacje działające na terenie Powiatu Obornickiego
  • Jednostki samorządu terytorialnego (powiaty, gminy)

Continue reading

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Obornickiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu Obornickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Obornickiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej skierowany
do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1118 z późn. zm.).

Uchwała (1009kB) pdf

Uchwała :uchwała

Dofinansowanie ze środków PFRON

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w celu rehabilitacji społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach zaprasza  osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą na rzecz osób niepełnosprawnych, do składania wniosków  o dofinansowanie  ze środków PFRON na zadania przewidziane do realizacji w 2016r. w zakresie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Continue reading

UWAGA! Trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd-Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach uprzejmie informuje, że od 01.09.2015r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym – MODUŁ II w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10.10.2015r. w siedzibie PCPR w Obornikach, pokój 012 lub drogą pocztową.

Wszelkie informacje dotyczące tegorocznego programu oraz druk wniosku wraz z załącznikami do pobrania znajdują się w zakładce AKTYWNY SAMORZĄD.

Zachęcamy również do śledzenia w przedmiotowej sprawie strony internetowej www.pfron.org.pl.

Informacja dla szkół ponadgimnazjalnych, w tym ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych, placówek z oddziałami integracyjnymi oraz niepełnosprawnych absolwentów tych szkół z terenu POWIATU OBORNICKIEGO, o możliwości uzyskania wsparcia w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu).

Program „Aktywny samorząd” zakłada pomoc osobom niepełnosprawnym, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Nabór wniosków w ramach półrocza/semestru zimowego rozpoczyna się 1 września br. i trwa do dnia 10 października 2015 r.

Szczegółowe informacji dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach, pokój nr 012.

Druk wniosku wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej w zakładce AKTYWNY SAMORZĄD.