Zoom in Regular Zoom out

Ogłoszenie

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów w celu realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – pobierz plik PDF

Oferta współpracy – pobierz plik DOC

Zarządzenie w sprawie : ogłoszenia naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 44 c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. 127, poz. 721 z późn. zm.) kandydatów na członków Powiatowej Rady zgłaszają:

  • Organizacje pozarządowe, fundacje działające na terenie Powiatu Obornickiego
  • Jednostki samorządu terytorialnego (powiaty, gminy)

Continue reading

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Obornickiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu Obornickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Obornickiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej skierowany
do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1118 z późn. zm.).

Uchwała (1009kB) pdf

Uchwała :uchwała

Dofinansowanie ze środków PFRON

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w celu rehabilitacji społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach zaprasza  osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą na rzecz osób niepełnosprawnych, do składania wniosków  o dofinansowanie  ze środków PFRON na zadania przewidziane do realizacji w 2016r. w zakresie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Continue reading