Zoom in Regular Zoom out

Świadczenie usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych – Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

IWZ

Załącznik 1 do IWZ_Formularz ofertowy

Załącznik 2 do IWZ_Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 3 do IWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik 4 do IWZ_Wykaz doświadczenia i osób

Załącznik 5 do IWZ_Wzór umowy


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018.poz.1260 tj.) w.z. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach z siedzibą przy ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki, ogłasza w dniu 24 sierpnia 2018 r. nabór kandydatów na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (1 etat).

Continue reading

Program „Dobry Start”

W dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

„Dobry start” obejmuje dzieci przebywające w pieczy zastępczej, osoby pozostające w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 oraz osoby usamodzielniane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Continue reading

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ I NIEZAWODOWEJ

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla maksymalnie 8 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej     z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej          (Dz. U. 2011 Nr 274, poz. 1620).

Oferta na szkolenia dla rodzin 2018-1

Świadczenie usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych – Informacja o udzieleniu zamówienia

Działając na podstawie art. 138o. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 póz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Świadczenie usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim” realizowanym w Poddziałaniu 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro

Informacja o udzieleniu zamówienia