Zoom in Regular Zoom out

Ogłoszenie o naborze lekarza do pracy w komisjach orzekających

Starostwo Powiatowe w Obornikach poszukuje do pracy lekarza – członka składu orzekającego w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Obornikach.

 1. Stanowisko: lekarz posiadający specjalizację z zakresu: chorób wewnętrznych, onkologii, neurologii lub chirurgii

 1. Forma zatrudnienia – umowa zlecenie

 1. Wymagania kwalifikacyjne :

 • prawo wykonywania zawodu lekarza,

 • dyplom ukończenia specjalizacji co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o stopniu niepełnosprawności

 • uprawnienia do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

– mile widziane ważne zaświadczenie uprawniające do orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

– lub gotowość uzyskania ww. zaświadczenia poprzez odbycie szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu

 1. Zakres zadań:

 • udział w posiedzeniach składów orzekających w godzinach popołudniowych (posiedzenia ustalane indywidualnie na miesiąc przed terminem)

 • weryfikacja złożonej dokumentacji medycznej w zakresie kompletności oraz konieczności jej uzupełnienia o niezbędne wyniki badań diagnostycznych oraz inne dokumenty leczenia mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności

 • przeprowadzenie badania lekarskiego

 • rozpatrzenie odwołań od wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

 1. Wymagane dokumenty

 • kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu lekarskiego

 • kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dyplomu ukończenia akademii medycznej

 • kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia ukończenia specjalizacji

6. Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Obornikach ul. 11 Listopada 2A, 64-600 Oborniki lub składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy w Obornikach pok. nr 11 lub 13

nr tel. 61/29-73-127, 61/29-73-125, e-mail: pcpr@powiatobornicki.pl