Zoom in Regular Zoom out

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO PRZESZKOLENIA I ZATRUDNIENIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach ogłasza nabór kandydatów do przeszkolenia i zatrudnienia na stanowisku  Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
Pożądane kompetencje kandydatów:
– wiedza na temat obszaru niepełnosprawności i elementów wspomagających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych;
– znajomość przepisów administracyjnych i regulacji prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych;
– znajomość sytuacji rynku pracy oraz sieci podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych;

UWAGA: preferowani do przeszkolenia i zatrudnienia będą kandydaci zamieszkali na terenie powiatu obornickiego i posiadający prawo jazdy kat. B.
Pożądane cechy osobowości kandydatów (kompetencje miękkie):
– dyspozycyjność i mobilność– możliwość pomocy osobie niepełnosprawnej w wyznaczonych porach;
– asertywność – konieczność utrzymania określonych granic we współpracy z osobą z niepełnosprawnością;
– dyskrecja – konieczność zachowania w tajemnicy informacji, dotyczących osoby z niepełnosprawnością i jej otoczenia;
– wrażliwość, empatia i umiejętność współpracy z ludźmi – umiejętność „spojrzenia na świat oczami drugiej osoby”, konieczność nawiązania pozytywnych relacji z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną, opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu;
– sprawność fizyczna – warunki fizyczne umożliwiają wywiązywanie się z zadań z zakresu pomocy osobie z niepełnosprawnością;
– wytrwałość i cierpliwość – odporność na frustracje, niepowodzenia i trudności;
– samodzielność w myśleniu i działaniu – umiejętność przewidywania konsekwencji swoich działań, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreatywność;
– umiejętność komunikacji – rozumiana jako zdolność prostego przekazu informacji dostosowanego do „ograniczeń” odbiorcy oraz jako zdolność wysłuchiwania.
Pożądane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi:
Formalne: minimalne roczne doświadczenie w pracy z osobą z niepełnosprawnością poświadczone formalnie poprzez świadectwo pracy, referencje, umowę o pracę/cywilno-prawną, zaświadczenie o odbytym lub odbywanym wolontariacie lub nieformalnie: CV, list motywacyjny kandydata na Asystenta osobistego opisujący posiadane doświadczenie (w tym np. cykliczna i długotrwała opieka nad członkiem rodziny), referencje, polecenia.
Cele pracy Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej:
– umożliwienie niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym,
– pomoc osobom z niepełnosprawnością w wykonaniu podjętych już przez nich działań oraz inspirowanie i zachęcanie do aktywności, doradzanie, wsparcie psychiczne i emocjonalne, pomoc w nawiązywaniu nowych relacji społecznych, motywowanie do aktywnego korzystania z ról życia osobistego, społecznego i zawodowego.
Przykładowy katalog usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej:
– pomoc w udziale w zajęciach rehabilitacyjnych i rekreacyjnych,
– pomoc w dojeździe do pracy/ szkoły, w wyjściu do sklepu/ urzędu,
– pomoc podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole oraz na uczelni,
– pomoc w dotarciu i uczestniczeniu w kursach zawodowych oraz szkoleniach,
– pomoc podczas podróży środkami komunikacji miejskiej jak i pozostałymi środkami komunikacji,
– pomoc w innych potrzebach zgłoszonych przez osobę niepełnosprawną wynikających z jej indywidualnych potrzeb.
Warunki szkolenia i zatrudnienia:
– kompetencje, doświadczenie oraz predyspozycje osobowościowe opisane powyżej weryfikowane będą podczas rozmowy kwalifikacyjnej poprzez psychologa i doradcę zawodowego;
– warunkiem zatrudnienia będzie ukończenie z wynikiem pozytywnym: 1) Kursu asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (130h dydaktycznych),  2) Kursu pomocy przedmedycznej (10h dydaktycznych) oraz 3) Kursu zarządzania emocjami (16h dydaktycznych). Kursy finansowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach.
– zatrudnienie nastąpi niezwłocznie po przeprowadzeniu procedury naboru, w której startować mogą przeszkoleni kandydaci, okres zatrudnienia do dnia 31.12.2018 r.
– zatrudnienie w ramach projektu w Poddziałaniu 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Wymagane dokumenty:
– CV,
– list motywacyjny,
– kopie dokumentów poświadczające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej w tym dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
– oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych (według wzoru do ogłoszenia),
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t. z poźn. zm.).”
Forma i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, lub drogą pocztową, w terminie do 26.04.2017 r., na kopercie wpisując: ASYSTENT OSOBISTY 7.2.1 WRPO.