Zoom in Regular Zoom out

Likwidacja Barier Architektonicznych

Zasady Dofinansowania likwidacji barier architektonicznych

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą się ubiegać wyłącznie osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. Dokumentem potwierdzającym możliwość ubiegania się o dofinansowanie jest:

  • ważne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, z powodu dysfunkcji narządu ruchu, z koniecznością poruszania się na wózku inwalidzkim, przy pomocy kul łokciowych, balkonika itp. albo dysfunkcji narządu wzroku powodującej znaczne trudności w poruszaniu się,
  • zaświadczenie lekarza specjalisty, zawierające informacje o rodzaju niepełnosprawności, wskazaniu utrudnień w poruszaniu się oraz celowości likwidacji bariery architektonicznej.

Pierwszeństwo w dofinansowaniu mają osoby niepełnosprawne:

  • ze znaczną trwałą niepełnosprawnością z powodu dysfunkcji narządu ruchu, które poruszają się na wózku inwalidzkim,
  • ze znaczną trwałą niepełnosprawnością z powodu dysfunkcji narządu wzroku,
  • zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym z innymi osobami niepełnosprawnymi albo samotnie.

W dalszej kolejności dofinansowanie przysługuje osobom niepełnosprawnym:

  • ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które poruszają się z pomocą balkonika, kul łokciowych oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, powodującymi znaczne trudności w poruszaniu się,
  • z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którego przyczyną jest dysfunkcja stała narządu ruchu.

 

Uwaga !
Centrum udziela pomocy finansowej ze środków PFRON w zakresie określonym w KATALOGU TYPOWEGO SPRZĘTU oraz TYPOWYCH PRAC, które mogą być objęte dofinansowaniem w ramach likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się) w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z obowiązującego Katalogu podczas planowania przedsięwzięć /zakupów w celu sprecyzowania przedmiotu wniosku oraz wnioskowanej  kwoty dofinansowania.

Katalog można pobrać TUTAJ

DRUKI :

Wniosek bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu 2018