Zoom in Regular Zoom out

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

„Wychowanie dziecka to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli…” Janusz Korczak

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach serdecznie zaprasza osoby, które są zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej.

Czym jest rodzina zastępcza ?

Rodzina zastępcza to forma opieki nad dzieckiem, które tymczasowo lub trwale pozbawione jest opieki rodziców. Opieka w ramach rodziny zastępczej to dobrowolny akt opiekuńczy wobec dziecka usankcjonowany postanowieniem sądowym. Do rodziny zastępczej mogą trafić dzieci rodziców, którym ograniczono władzę rodzicielską lub jej pozbawiono.

Podejmując się tej roli należy koniecznie pamiętać, że podstawowym zadaniem rodziny zastępczej jest pomaganie dziecku. Opieka zastępcza powinna trwać tak długo, aż ustaną przyczyny kryzysu rodziny naturalnej, które spowodowały umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej. Ta forma opieki podlega kontroli ze strony Sądu Rodzinnego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Kto może pełnić funkcję rodziny zastępczej ?

Zgodnie z zapisami ustawowymi rodziną zastępczą mogą być małżonkowie lub osoba stanu wolnego, mające lub nie własne dzieci i będące w stanie zapewnić dziecku opiekę i bezpieczeństwo.

Opiekunem zastępczym może zostać osoba lub osoby, które :

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  1. zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  2. opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  1. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  2. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  3. wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Wszelkich szczegółowych informacji udzielają pracownicy Centrum.