Zoom in Regular Zoom out

AKTUALNOŚCI

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach informuje, że w dniu 30 marca 2017 r. Rada Powiatu Obornickiego podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na rok 2017 r.

Zasady przyznawania dofinansowań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2017 r.

Uchwała NR XXXI/173/17 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 30 marca 2017 w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON…

Zarządzenie Nr 3.2017 Dyrektora PCPR z dn. 17.03.2017 sprawie zasad przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne

Zarządzenie Nr 4.2017 Dyrektora PCPR z dn. 17.03.2017 sprawie zasad przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny

Zarządzenie Nr 5.2017 Dyrektora PCPR z dn. 17.03.2017 sprawie zasad przyznawania dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych

Zarządzenie Nr 6.2017 Dyrektora PCPR z dn. 17.03.2017 sprawie zasad przyznawania dofinansowania do zadań z zakresu rehabilitacyj społecznej w ramach likwidacji barier architektonicznych…

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO PRZESZKOLENIA I ZATRUDNIENIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach ogłasza nabór kandydatów do przeszkolenia i zatrudnienia na stanowisku  Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.
Pożądane kompetencje kandydatów:
– wiedza na temat obszaru niepełnosprawności i elementów wspomagających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych;
– znajomość przepisów administracyjnych i regulacji prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych;
– znajomość sytuacji rynku pracy oraz sieci podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych;

Continue reading

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – AKTYWNY SAMORZĄD 2017- MODUŁ I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach informuje, że w 2017r. kontynuuje realizację pilotażowego programu “AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ I finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:    od dnia 3 kwietnia 2017r. do 30 sierpnia 2017r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań w Module I są dostępne
w Komunikacie w sprawie realizacji pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd” w 2017r. z dnia 24.02.2017r. w zakładce „Aktualności”.

 

Druki wniosków: dostępne są w zakładce Aktywny Samorząd /Moduł I.

 

 

 

Dane do kontaktu:

 osobiście: siedziba PCPR w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, pok.012

telefonicznie.: 0 61 29 73 109

drogą elektroniczną: e.korzeniewska@powiatobornicki.pl

OGŁOSZENIE o NABORZE wniosków MI -AS 2017

 

PROJEKT „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach wraz z 2 partnerami (1 GOPS, 1 NGO) w okresie od 01.01.2017 –  31.12.2018  realizuje projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim”.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

Continue reading

KOMUNIKAT w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017r.

Informujemy, że w dniu 24 stycznia 2017 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań

 

i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
w 2017 roku
.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach będzie realizowało program w 2017r.w dwóch modułach: Moduł I i Moduł II dla osób niepełnosprawnych, które złożą wnioski zgodnie z miejscem swojego zamieszkania oraz z przyjętymi warunkami udziału.

Cel główny programu – wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Komunikat w sprawie realizacji programu AS w 2017r-1