Zoom in Regular Zoom out

AKTUALNOŚCI

PROJEKT „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach wraz z 2 partnerami (1 GOPS, 1 NGO) w okresie od 01.01.2017 –  31.12.2018  realizuje projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim”.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych.

Continue reading

KOMUNIKAT w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017r.

Informujemy, że w dniu 24 stycznia 2017 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań

 

i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
w 2017 roku
.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach będzie realizowało program w 2017r.w dwóch modułach: Moduł I i Moduł II dla osób niepełnosprawnych, które złożą wnioski zgodnie z miejscem swojego zamieszkania oraz z przyjętymi warunkami udziału.

Cel główny programu – wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 

Komunikat w sprawie realizacji programu AS w 2017r-1

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW – AKTYWNY SAMORZĄD 2017- MODUŁ II

   OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 – AKTYWNY SAMORZĄD 2017- MODUŁ II

   Oborniki, 22.02.2017r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach informuje, że w 2017r. kontynuuje realizację pilotażowego programu “AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Continue reading

KOMUNIKAT o wprowadzeniu zmian w realizacji MODUŁU II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016r.

Informujemy, że w dniu 18 października 2016 roku (publikacja dnia 20 października 2016r.)
Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie  pn. Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
w 2016 roku
.

 1. Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą podjąć Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii samorządu powiatowego lub Oddziału PFRON. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania brane będą pod uwagę: atrakcyjność kierunku nauki Wnioskodawcy na otwartym rynku pracy oraz inne ważne okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie sprawy.
  Decyzja może także dotyczyć wyrażenia zgody na wyrównanie kwoty dofinansowania czesnego za drugi semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016.
 2. Następuje zmiana charakteru dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia – na progresywny i motywacyjny. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie:
  1. do 25% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% maksymalnej kwoty dodatku,
  2. do 50% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), a w przypadku studiów II stopnia – do 75% maksymalnej kwoty dodatku,
  3. do 75% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia wyższe I stopnia, magisterskie jednolite),
  4. do 100% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia magisterskie),
  5. uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Continue reading

Uwaga Konkurs !