Zoom in Regular Zoom out

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018.poz.1260 tj.) w.z. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach z siedzibą przy ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki, ogłasza w dniu 24 sierpnia 2018 r. nabór kandydatów na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (1 etat).

Continue reading

Program „Dobry Start”

W dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

„Dobry start” obejmuje dzieci przebywające w pieczy zastępczej, osoby pozostające w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 oraz osoby usamodzielniane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Continue reading

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ ZAWODOWEJ I NIEZAWODOWEJ

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla maksymalnie 8 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej     z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej          (Dz. U. 2011 Nr 274, poz. 1620).

Oferta na szkolenia dla rodzin 2018-1

Świadczenie usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych – Informacja o udzieleniu zamówienia

Działając na podstawie art. 138o. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 póz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Świadczenie usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim” realizowanym w Poddziałaniu 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 euro

Informacja o udzieleniu zamówienia

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach informuje, że w dniu 22 marca 2018 r. Rada Powiatu Obornickiego podjęła uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON na rok 2018 r.

Zasady przyznawania dofinansowań na zadania  z zakresu rehabilitacji społecznej w 2018 r.

 

Uchwała PFRON 2018

Zarządzenie nr 3.2018

Zarządzenie nr 4.2018

Zarządzenie nr 5.2018

Zarządzenie nr 6.2018

Ogłoszenie o zamówieniu – usługi rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych na terenie powiatu obornickiego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2018 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
na potrzeby osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie obornickim”.

Ogłoszenie o zamówieniu- rehabilitacja

IWZ-rehabilitacja-II

Załącznik 1 do IWZ_Formularz ofertowy

Załącznik 2 do IWZ_Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 3 do IWZ_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik 4 do IWZ_Wykaz doświadczenia i osób

Załącznik 5 do IWZ_Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA OSOBISTEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach z siedzibą przy ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki, ogłasza w dniu 2 marca 2018 r. nabór kandydatów na stanowisko Asystenta osobistego osób niepełnosprawnych (1 etat).

POB_ogłoszenie AOON III.2018
POB_wzór oświadczenia AOON III 2018