Zoom in Regular Zoom out

AKTYWNY SAMORZĄD

OGŁOSZENIE

o uruchomieniu naboru wniosków
o  dofinansowanie zakupu
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
w ramach Modułu I Obszaru C Zadanie 1
likwidacja barier w poruszaniu się
pilotażowego programu AKTYWNY SAMORZĄD w 2019r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach informuje, że  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku  naboru wniosków o dofinansowanie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1. Nabór wniosków trwa do dnia 31.08.2019r.

 ADRESACI pomocy w ramach Obszaru C Zadanie 1:

pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej albo w wieku emerytalnym, o ile są zatrudnione;

– w przypadku osób, które nie są zatrudnione i nie uczą się, warunkiem przyznania pomocy ( tylko w tym przypadku ) jest pozytywna opinia eksperta PFRON co do uzyskania zdolności do pracy albo podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego
w programie;

– w przypadku osób ubiegających się o pomoc, posiadających zlecenie na zaopatrzenie  w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dodatkowa opinia eksperta PFRON nie jest wymagana – zlecenie jest wtedy równoważne z pozytywną opinią eksperta PFRON.

Dodatkowo wyjaśniamy, że:

przez dysfunkcję uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym (w przypadku Obszaru C Zadanie 1) – należy  rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie przy pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim; oceniając zasadność dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym należy brać pod uwagę, czy:

 1. korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym jest wskazane z punktu widzenia procesu rehabilitacji (czy nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),
 2. korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym wpłynie niekorzystnie na sprawność kończyn,
 3. istnieją przeciwwskazania do korzystania z wózka o napędzie elektrycznym (np. utraty przytomności, epilepsja),
 4. zakres i rodzaj ograniczeń stanowi poważne utrudnienie w samodzielnym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej;”,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł.

Minimalny udział własny w zakupie –wynosi 10% ceny brutto wózka.

DRUK wniosku : DO POBRANIA

DRUK zaświadczenia lekarskiego : DO POBRANIA

MIEJSCE SKŁADANIA:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach
ul. 11 Listopada 2 a, pokój 012 /  tel. 0 61 29 73 109

 

———————————————————————————————————————————————————————

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

AKTYWNY SAMORZĄD 2019

 

MODUŁ I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach informuje, że w 2019r. wnioski o przyznanie dofinansowania lub refundacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” przyjmowane będą w terminie od dnia 21.05.2019r. do dnia 31.08.2019r.

W 2019r. pomoc finansową można uzyskać w następujących obszarach:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16r.ż.) lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcji narządu ruchu,
 • Obszar A Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy , adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

 

 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 r.ż.) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku
 • Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 r.ż.) lub osób ze znacznym albo  umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

 

 • Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób
  z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 r.ż.) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 

 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób
  z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16r.ż.) lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób z ze stopniem niepełnosprawności,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
 • Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania do wózka ręcznego, adresowana do osób
  z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16.ż.) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

 

 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka  przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowymi lub opiekunem prawnym dziecka;

 

DRUK wniosku:

Obowiązuje wzór wniosku przyjęty przez Realizatora, dostępny do pobrania TUTAJ.

Zaświadczenia lekarskie do pobrania:

Zawiadczenie lekarskie – MODUŁ I – OBSZAR A – pilotażowego programu Aktywny samorząd

Zawiadczenie lekarskie – MODUŁ I – OBSZAR B – pilotażowego programu Aktywny samorząd

Zawiadczenie lekarskie – MODUŁ I – OBSZAR C – pilotażowego programu Aktywny samorząd

 

MIEJSCE SKŁADANIA:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach, ul. 11 Listopada 2 a, pokój 012/  tel. 0 61 29 73 109

Dodatkowe informacje można uzyskać: w dokumencie programowym Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu Aktywny samorząd w 2019r.